We make it happen - filosofi

We Make It Happen tror på att förändring börjar inifrån. Vår filosofi omfattar att skapa en organisationskultur som främjar samarbete, lärande och anpassning. Genom att involvera alla nivåer av organisationen och främja öppen kommunikation strävar vi efter att skapa en miljö där förändring inte bara accepteras, utan även omfamnas.
We Make It Happen är dedikerade till att hjälpa organisationer att omsätta sina visioner till verklighet. Vår filosofi bygger på fyra discipliner för exekvering - inriktning & fokus, mål & värvning, planera & prioritera samt follow up & framdrift. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder och integrera dessa discipliner, är vår önskan att vara en stark kraft som stödjer organisationer på deras resa mot framgång och resultat.


Inriktning & Fokus

Vi tror att en tydlig och väl genomtänkt strategi är grunden för all framgång. Vi arbetar tätt med våra kunder för att förstå deras visioner och mål, och sedan utvecklar vi tillsammans en strategi som inte bara är inspirerande, utan även genomförbar och anpassad till deras unika behov. 

Det krävs en tydlig och öppen kommunikation av strategin på alla nivåer i organisationen. Säkerställ att alla medarbetare förstår syftet, målen och hur strategin kommer genomföras. Förklara strategin och dess mål tydligt i hela organisationen för att verkligen koppla arbete till övergripande mål. Tydlig kommunikation skapar en gemensam förståelse och ett engagemang


Mål & Värvning

Att ha en vision är en sak, men att förvandla den till verklighet kräver en noggrann actionplan. Vi brinner för att skapa tydliga och mätbara mål som agerar som riktmärken längs vägen. Genom att bryta ned stora mål i mindre delmål blir resan mot framgång mer hanterbar och inspirerande. Definiera mätbara, konkreta och realistiska mål som är tidsbundna och förankrade i strategin. Detta gör det enklare att mäta framsteg och identifiera eventuella avvikelser tidigt.

Tydliga ansvarsområden för varje individ eller team samt tilldelning av tillräckliga resurser, inklusive tid, budget och personal, för att genomföra strategin. Detta minskar förvirring och dubbelarbete. Brist på resurser kan snabbt hindra framsteg. Definierade ansvarsområden skapar tydlighet och en kultur där alla känner sig ansvariga för att bidra till strategin och ser sitt bidrag till strategin. För in en känsla av ägarskap och engagemang genom att involvera medarbetare i målformuleringen. Detta skapar en känsla av att bidra till framgången och ökar motivationen.

Planera & Prioritera

En effektiv planering och prioritering är grundläggande för att omvandla visioner till framgång. Genom noggrann planering kan resurser och tid allokeras optimalt, medan väl genomtänkt prioritering säkerställer att viktiga uppgifter hanteras först. Säkerställ att det långsiktiga som ska hända där & sen även bryts ner i det kortsiktiga, vad måste hända här & nu, allt i ljuset av att nå uppsatt strategi.

Använd tydliga kriterier för att prioritera olika projekt och initiativ. Fokusera på de som bäst stödjer strategin och ger högsta strategiska värde.
Identifiera potentiella hinder och risker i planen. Utveckla kontingensplaner och alternativa vägar för att minimera avvikelser från planen.

 

Follow up & Framdrift

För att föra visioner till liv krävs ständig uppföljning och anpassning. Vi tror på att regelbundet utvärdera våra framsteg, identifiera eventuella hinder och göra nödvändiga justeringar. På så sätt säkerställer vi att vi ständigt är på rätt kurs mot framgång.

Etablera en effektiv uppföljningsprocess där vi visualiserar relevanta nyckeltal och mätvärden för att övervaka framsteg och resultat. Världen förändras snabbt, så var beredd att anpassa strategin om omständigheterna kräver det. Flexibilitet gör det möjligt att hantera oväntade hinder och möjligheter.
Genomför regelbundna uppföljningsmöten för att övervaka framsteg och fira framgångar. Jämför faktiska resultat med förväntade resultat och identifiera eventuella avvikelser. Jobba med lärande och ständiga förbättringar genom att skapa en kultur där lärdomar från framgångar och motgångar delas. Använd dessa insikter för att ständigt förbättra er organisations förmåga att exekvera strategin.