Prepare

Vi vet att det krävs både förberedelser och ett bra grundarbete för att sätta in rätt insats och kunna förverkliga morgondagens önskade resultat.

För att tillsammans kunna skapa värde och nå nya resultat är alltid grunden en förståelse för verksamheten. Vad är det som fungerar idag? Vad är det som inte fungerar idag? Hur kommunicerar vi med varandra och vår omgivning? Hur leder och driver vi verksamheten? Vad är det som skapar framgång? Detta är exempel på några viktiga frågor vi vill bli kloka på när vi inleder ett samarbete. 

Prepare innebär att vi kan jobba med; 

Intervjuer och deltagande på möten - Vi intervjuar ledare, medarbetare, nyckelpersoner och deltar i möten för att skapa en uppfattning och förståelse för hur ni arbetar. Vi får en möjlighet att samla in specifik information, förstå olika perspektiv, göra direkta observationer och bygga förtroende och engagemang. Detta bidrar till att skapa en mer heltäckande och realistisk bild av organisationen och dess utmaningar, vilket i sin tur underlättar för utveckling och förbättring. 

Genomlysning av organisationen - Vi genomlyser vår kunds verksamhet på ett tydligt och effektivt sätt. Vi sätter oss snabbt in i en organisations utmaningar, kultur och ambitioner. Vi är bra på att få med oss med människor och får alla att vara delaktiga, ta större ansvar och tillsammans skapa nya resultat.

Business Performance Index (BPI) - Detta är ett utvecklingsorienterat verktyg som fokuserar på beteenden som vi kan påverka och förändra till skillnad från många andra medarbetarundersökningar och pulsmätningar som bara är ett diagnosverktyg. 

Efter vårt prepare har vi de bästa förutsättningarna att tillsammans med kund kunna bestämma SYFTE och MÅL med insatsen.

Genomlysning AV ORGANISATIOnen

Vi har mer än 40 år erfarenhet av managementkonsulting. Vår långa erfarenhet samt våra utvecklade verktyg ger din organisation en trygghet i att vi snabbt kan få en förståelse för var ni är, vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra samt vilka actions som behövs för att ta er framåt.

Syftet med en genomlysning är att få en holistisk förståelse för hur organisationen fungerar och att identifiera styrkor, utvecklingsområden, möjligheter och hinder. En genomlysning av organisationen är en process där vi noggrant lyssnar, iakttar, granskar och utvärderar olika aspekter av organisationens struktur, processer, prestationer och kultur. Nyckeln i en genomlysning är att det är huvudfokus på att träffa och prata med medarbetare i organisationen, oavsett vilken roll eller position de har, då medarbetarna är vår viktigaste resurs och det enda unika vi har.

En genomlysning ger insikter och rekommendationer för att stärka organisationens effektivitet, prestation och hållbarhet. Det är en värdefull process för att identifiera och adressera utmaningar och förbättra organisationens förmåga att möta sina mål och anpassa sig till föränderliga förhållanden.

BUSINESS PERFORMANCE INDEX - BPI

Med Business Performance Index mäter, analyserar och utvärderar vi hur din organisation mår. Vi erbjuder unika och agerbara underlag och program för utveckling av ledare, team och individer. Vår process är enkel och tydlig. På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge. Vi utvärderar era styrkor, vad som behöver bli bättre i ert arbete för att nå era mål. Ingenting är så bra, att det inte kan bli bättre. För att bli bättre så behöver man träna.

MÄTA

Utan spaning ingen aning. Vi är övertygade om att man måste veta var man står för att kunna fokusera på rätt saker, därför rekommenderar vi alltid att man börjar med en mätning.

Analysera

När mätningen är genomförd adderar vi en grundlig analys, där vi identifierar var det ger bäst nytta att göra insatser för utveckling av er verksamhet kopplat till de faktorer vi mäter.

Sätta i spel

När vi har ert resultat och analys kommer vi till den viktigaste delen, d v s att gå från ert nuläge till önskat läge – vi kallar det för att sätta mätningen i spel.

 

Träna

Inom idrotten är en av framgångsfaktorerna att träna på det man vill bli bättre på, detsamma gäller naturligtvis i näringslivet.